Baza to punkt wyjścia, miejsce początkowe, zaplecze. To podstawa i fundament w myśleniu, w działaniu i porozumiewaniu się z otoczeniem. Baza decyduje o naszych wyborach i postrzeganiu. Dotyczy to również postrzegania naszego dziecka i wyboru jego ścieżki wychowawczej, opiekuńczej, edukacyjnej i terapeutycznej. Zaplecze naszych wartości i przekonań ma wielki wpływ na nas samych.

#bazownikrodzica2

Nie rozmawiaj, komunikuj się!

„ Prawidłowy wzorzec komunikacyjny, to wzorzec responsywny. To zdolność do odpowiadania na różne przejawy inicjatywy dziecka w taki sposób, aby dziecko mogło je zrozumieć”. Jacek Kielin

Rosyjski językoznawca Roman Jakobson wymienia 6 elementów składających się  na skuteczną komunikację interpersonalną i na prawidłowy akt mowy:

  1. nadawca komunikatu,
  2. odbiorca komunikatu,
  3. kontekst – wspólny świat nadawcy i odbiorcy, sytuacja komunikacji i towarzyszący jej czynniki,
  4. komunikat – wiadomość kodowana przez nadawcę i odkodowywana oraz interpretowana przez odbiorcę,
  5. kontakt między nadawcą a odbiorcą,
  6. kod – język wspólny dla nadawcy i odbiorcy.
Bez względu na to, jakie problemy komunikacyjne ma dziecko zawsze możesz porozumieć się.
v

twoJe dziecko komunikuje się nawet gdy werbalnie nie mówi

v

poznaj język dziecka nawet gdy nie mówi

v

odczytuj subiektywne komunikaty dziecka: gesty, mimika, ruchy

v

komunikuj się dla relacji, nie dla uczenia i terapii

v

czekaj na komunikat dziecka, daj mu czas

v

dawaj dziecku prawo wyboru zamiast polecenia

v

buduj komunikację na potrzebach i zainteresowaniach dziecka

Komunikacja to podstawowa potrzeba dziecka. Komunikacja to nie odrębna terapia. Komunikacja to życie.